PICO | Platform installatie capaciteit optimalisatie

Onze algemene voorwaarden

Welkom op HomeZero!

Leuk dat je de Algemene Voorwaarden leest. We hebben ons best gedaan ze helder en bondig te houden. Mocht je nou vragen hebben of iets zien waar je echt van vindt dat het anders moet, neem dan gerust contact op. Dankjewel!

Ten aanzien van de dienstverlening van HomeZero gelden de volgende Algemene Voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van het Platform van HomeZero aanvaarden Gebruikers aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

1 Definities

1.1 Account (waaronder Bedrijfsaccount en Gebruiksaccount) is het account op het Platform dat het mogelijk maakt voor privépersonen en aangesloten bedrijven om gebruik te maken van de Dienst en zodoende met elkaar in contact te treden.
1.2 Algemene Voorwaarden zijn deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
1.3 Bedrijf is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich door middel van het Platform beschikbaar stelt voor het opstellen van een Offerte of het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever respectievelijk die reageert op één of meer opdrachten van een Opdrachtgever.
1.4 Credit is een door HomeZero aan het Bedrijf ter beschikking gesteld tegoed dat gebruikt kan worden voor het betalen van de Leadprijs.
1.5 Dienst(en) is de dienstverlening die door HomeZero wordt aangeboden, bestaande uit onder meer het aanbieden van het Platform.
1.6 Gebruikers zijn bezoekers van de Website, privépersonen en bedrijven die een Account hebben en op welke manier dan ook gebruik maken van het Platform.
1.7 HomeZero is een onderneming gevestigd te gemeente Velsen en kantoorhoudende te (2031 WL) Haarlem aan het Koepelplein 1 (unit 353), KvK-nummer 89315065.
1.8 Lead is de mogelijkheid voor een Bedrijf om via het Platform contact op te nemen met een Opdrachtgever.
1.9 Leadprijs is de door het Bedrijf aan HomeZero verschuldigde vergoeding voor het verkrijgen van een Lead.
1.10 Offerte is een Offerte van een Bedrijf gericht een Opdrachtgever, na contact via het Platform.
1.11 Opdrachtgever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Offerte of een opdracht voor werkzaamheden wenst respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een Bedrijf, met gebruikmaking van hetPlatform.
1.12 Overeenkomst is een overeenkomst tussen HomeZero en een Opdrachtgever danwel enige overeenkomst tussen HomeZero en een Bedrijf met betrekking tot de Dienst, waar deze Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken.
1.13 Platform is het door HomeZero via de Website, een applicatie of enige andere wijze aangeboden platform waarop Opdrachtgevers en Bedrijven in contact met elkaar kunnen komen in verband met het uitwisselen van een Offerte dan wel het verrichten van werkzaamheden.
1.14 Profiel is een pagina op het Platform met o.a. een overzicht van het bedrijfsprofiel, de reviews en certificaten van het Bedrijf.
1.15 Reactie is iedere reactie van een Bedrijf op een vraag/verzoek van eenOpdrachtgever, ongeacht de inhoud daarvan.
1.16 Website is www.homezero.nl.

Website, Platform en HomeZero kunnen door elkaar worden gebruikt op de online omgeving die Gebruikers kunnen bezoeken. Deze online omgeving bestaat onder andere, maar niet uitsluitend, uit de Website, een Bedrijfsaccount pagina en een Gebruikersaccount pagina.

2 Toepasselijkheid en wijzigingen

2.1 Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Accounts, Overeenkomsten, abonnementen en (rechts)handelingen tussen HomeZero en een Gebruiker en op ieder gebruik van de Website door een Gebruiker, ongeacht op welke wijze deze tot stand komen en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen HomeZero en een Gebruiker.
2.2 HomeZero is gerechtigd dezeAlgemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen, met dien verstande dat:
(a) indien het gaat om inhoudelijke wijzigingen, HomeZero deze tenminste 30 dagen voordat de wijzigingen in werking treden aan de Gebruiker zal communiceren; en
(b) de Gebruiker tot het moment dat de wijzigingen in werking treden zijn Account kan verwijderen en de Overeenkomst op kan zeggen indien de Gebruiker niet met de wijzigingen akkoord wenst te gaan.
2.3 Blijft de Gebruiker het Platform en de Dienst na het einde van de Overeenkomst gebruiken, dan stemt hij daarmee in met de toepasselijkheid van de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden.
2.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen HomeZero en de Gebruiker zijn overeengekomen.
2.5 HomeZero wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van een Gebruiker van de hand.
2.6 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen HomeZero en een Gebruiker, wordt de Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten, tenzij partijen uitdrukkelijk iets anders overeenkomen.
2.7 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. HomeZero zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

3 Account

3.1 Gebruikers kunnen een Account aanmaken op ons Platform. HomeZero kan van tijd tot tijd aanvullende informatie opvragen. De Gebruiker zal deze informatie op eerste verzoek aan HomeZero verstrekken. Verstrekt de Gebruiker de aanvullende informatie niet binnen 14 (veertien) dagen na het verzoek van HomeZero, dan heeft HomeZero het recht om het Account te blokkeren totdat de gevraagde informatie verstrekt is.
3.2 De inloggegevens zijn persoonlijk en mogen niet aan derden gegeven worden. Gebruikerszijn aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van een Account en vrijwaren HomeZero voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan, door het gebruik dat door middel van een Account van de Dienst is gemaakt (met dien verstande dat dit beding: (i) HomeZero ten opzichte van consumenten niet geheel of ten dele van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding bevrijdt en (ii) consumenten niet verplicht om schade die HomeZero of een persoon of zaak waarvoor HomeZero aansprakelijk is aan derden toebrengt in hun verhouding tot HomeZero voor een groter deel te dragen dan waartoe zij volgens de wet verplicht zouden zijn).
3.3 HomeZero behoudt zich het recht voor een Account te weigeren, te beperken in mogelijkheden en/of op te heffen indien daartoe gegronde redenen zijn (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, indien een Gebruiker deze Algemene Voorwaarden niet naleeft).
3.4 HomeZero is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is om veiligheidsredenen of in het belang is van het functioneren van de Dienst, met dien verstande dat HomeZero de Gebruiker van het gewijzigde wachtwoord op de hoogte zal stellen.

4 Gebruikersvoorschriften

4.1 Gebruikers zullen zich houden aan wet- of regelgeving, de goede orde of de openbare orde.
4.2 Gebruikers zullen geen inbreuk maken of strijdig handelen met intellectuele eigendomsrechten van HomeZero of anderen.
4.3 Gebruikers zullen geen overlast veroorzaken (bijvoorbeeld, maar niet uitgezonderd tot, spam of ongewenste berichten plaatsen).
4.4 Gebruikers zullen de beveiliging van HomeZero niet ontwijken of verwijderen.
4.5 Gebruikers zijn verantwoordelijk voor wat ze plaatsen. Gebruikers garanderen dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, telefoonnummer, adresgegevens en e-mailgegevens die in het kader van de Dienst verstrekt worden volledig, juist en actueel zijn en dat de Dienst uitsluitend voor eigen gebruik zal worden gebruikt. Daarnaast garandeert een Bedrijf:
(a)  dat het bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten;
(b)  dat het zich zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving; en
(c)  dat het ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel en deze inschrijving stand zal houden gedurende de looptijd van de Overeenkomst en dat deze gerelateerd is aan het vakgebied waar het Bedrijf actief in is.
4.6 HomeZero staat niet in voor de kwaliteit, correctheid of rechtmatigheid van door Gebruikers geplaatste inhoud.
4.7 Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door hen op het Platform gepubliceerde gegevens. Gebruikers garanderen dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is, niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving is en niet onrechtmatig is. Daarnaast garanderen ze dat ze met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegenen, en dat ze de belangen en de goede naam van HomeZero niet zullen schaden. Deze bepaling bevrijdt HomeZero echter niet geheel of ten dele van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding ten opzichte van consumenten en verplicht consumenten niet om schade die HomeZero of een persoon of zaak waarvoor HomeZero aansprakelijk is aan derden toebrengt in hun verhouding tot HomeZero voor een groter deel te dragen dan waartoe zij volgens de wet verplicht zouden zijn.
4.8 HomeZero kan geplaatste inhoud van Gebruikers wijzigen als het niet aan de Algemene Voorwaarden voldoet, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker tot schadevergoeding (met dien verstande dat dit beding HomeZero ten opzichte van consumenten niet geheel of ten dele van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding bevrijdt).
4.9 Het is onacceptabel om o.a. de volgende inhoud te plaatsen; (seksueel)intimiderend, beledigend, discriminerend, pornografisch en/of die naar algemene maatstaven controversieel worden geacht, persoonlijke gegevens van anderen, reclame of marketing, materiaal dat in strijd is met enige van toepassing zijnde wet- of regelgeving of met deze Algemene Voorwaarden, materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom of de gezondheid van anderen, materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of waarmee andere rechten van HomeZero of derden worden geschonden, materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Dienst of het Platform concurrerende of vergelijkbare dienst, website of platform.
4.10 Gebruikers zullen geen berichten plaatsen met een inhoud en/of ten behoeve van enige doeleinden waarvoor de Dienst kennelijk niet is bedoeld en zal zich onthouden van het versturen van ongewenste en/of ongevraagde berichten aan Gebruikers.
4.11 Door het aanbieden van gegevens op het Platform geeft de Gebruiker toestemming deze gegevens op het Platform te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn.
4.12 Een Bedrijf zal niet trachten de betaling van de Leadprijs aan HomeZero te omzeilen, bijvoorbeeld door contactgegevens te publiceren op plekken in het Platform die daar niet voor bestemd zijn.
4.13 Inhoud te worden geplaatst op de wijze zoals op het Platform bepaald en onder vermelding van de op het Platform gevraagde gegevens. Indien een Gebruik ervan mening is dat bepaalde informatie op het Platform onrechtmatig is, kan hij dit aan HomeZero melden via info@homezero.nl. Aan de hand van de door de Gebruiker op te geven gegevens zal HomeZero de melding in behandeling nemen. De melding zal de voor HomeZero voor de behandeling daarvan noodzakelijke informatie bevatten en de Gebruiker zal HomeZero op eerste verzoek nadere informatie verstrekken. Indien HomeZero naar aanleiding van de melding weet of redelijkerwijze behoort te weten dat de informatie onrechtmatig is, zal dit door HomeZero worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de Gebruiker HomeZero voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal derden (met dien verstande dat dit beding: (i) HomeZero ten opzichte van consumenten niet geheel of ten dele van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding bevrijdt en (ii) consumenten niet verplicht om schade die HomeZero of een persoon of zaak waarvoor HomeZero aansprakelijk is aan derden toebrengt in hun verhouding tot HomeZero voor een groter deel te dragen dan waartoe zij volgens de wet verplicht zouden zijn).

5 Overeenkomst

5.1 Een Overeenkomst voor het gebruik van de Dienst komt tot stand doordat een Gebruiker zich registreert via het Platform en er ten behoeve van die Gebruiker een Account wordt aangemaakt.
5.2 HomeZero biedt een Platform aan waarop Gebruikers met elkaar in contact kunnen komen in verband met het opvragen van een Offerte dan wel het verrichten van werkzaamheden. HomeZero heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met het Platform of anderszins.
5.3 HomeZero is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar Dienst aan te passen wegens een (relevante)wijziging in de toepasselijke wet- en/of regelgeving, een wijziging in de marktomstandigheden, en/of verandering van bedrijfsrichting. Dergelijke wijzigingen zullen worden aangebracht zonder extra kosten voor de Gebruiker en HomeZero zal de Gebruiker binnen een redelijke termijn van tevoren in kennis stellen van de kenmerken en het tijdstip van de wijziging. De Gebruiker is bevoegd de Overeenkomst binnen 30 dagen na voornoemde termijn te ontbinden, indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat de (inhoud van de) Dienst wezenlijk afwijkt van de toegezegde prestatie.
5.4 Behoudens voor zover partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, geldt dat een Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur.
5.5 Zowel de Gebruiker als HomeZero is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. HomeZero zal zich inspannen om een beëindiging van de Dienst tijdig en uiterlijk 30 dagen voor het beëindigen van de Dienst aan te kondigen. Indien het in de gegeven omstandigheden ten opzichte van consumenten onredelijk is als HomeZero de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzegt, zal HomeZero ten opzichte van hen, behalve in geval van gewichtige redenen, een redelijke opzegtermijn in acht nemen.
5.6 HomeZero heeft de inhoud van het Platform met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op het Platform is echter afkomstig van de Gebruikers. De Gebruikerszijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie. HomeZero draagt voor de inhoudg een enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers (met dien verstande dat dit beding HomeZero ten opzichte van consumenten niet geheel of ten dele van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding bevrijdt). Evenmin draagt HomeZero verantwoordelijkheid voor het voldoen aan verplichtingen van Gebruikers, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting, de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en het voldoen aan de kwaliteitseisen die HomeZero stelt.
5.7 Niettegenstaande eventueel bestaande wettelijke aansprakelijkheden (ten opzichte van consumenten), kan HomeZero niet garanderen dat:
(a) alle informatie op het Platform juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie;
(b) het Platform ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojansen andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en dat
(c) derden niet het Platform en/of de systemen van HomeZero onrechtmatig zullen gebruiken.
5.8 Indien een Gebruiker in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt, of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst, heeft HomeZero het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, een en ander onder voorbehoud van al haar rechten.
5.9 De beëindiging van de Overeenkomst, op welke grond dan ook, ontslaat de Gebruiker niet van enige (betalings)verplichting jegens HomeZero.
5.10 Overeenkomsten tussen een Opdrachtgever en een Bedrijf komen pas tot stand op het moment dat Opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan het Bedrijf heeft bevestigd. HomeZero is bij overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en hetBedrijf geen partij. HomeZero kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de Offerte, opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de Offerte, de bevoegdheid van de Opdrachtgever om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van het Bedrijf om die werkzaamheden uit te voeren. Gebruikers vrijwaren HomeZero jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken (met dien verstande dat dit beding: (i) HomeZero ten opzichte van consumenten niet geheel of ten dele van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding bevrijdt en (ii)consumenten niet verplicht om schade die HomeZero of een persoon of zaak waarvoor HomeZero aansprakelijk is aan derden toebrengt in hun verhouding tot HomeZero voor een groter deel te dragen dan waartoe zij volgens de wet verplicht zouden zijn).

6 Plichten en rechten HomeZero

6.1 HomeZero doet er alles aan de website en platform toegankelijk te houden voor de gebruikers.
6.2 HomeZero kan onderdelen van HomeZero aanpassen, uitbreiden, of wijzigen zonder aankondiging.
6.3 HomeZero kan niet garanderen dat HomeZero altijd ononderbroken beschikbaar is.
6.4 HomeZero kan geen garantie geven dat de site vrij is van fouten of altijd actueel en compleet is.
6.5 HomeZero is niet verantwoordelijk voor wat gebruikers doen of nalaten.
6.6 HomeZero is gerechtigd het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of de toegang daartoe te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk of wenselijk is voor het onderhouden of aanpassen van het Platform, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens HomeZero ontstaat (met dien verstande dat dit beding HomeZero ten opzichte van consumenten niet geheel often dele van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding bevrijdt). HomeZero is niet gehouden om Gebruikers over een dergelijke onderbreking (al dan niet vooraf) te informeren.
6.7 HomeZero behoudt zich het recht voor om zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is de Gebruiker uit te sluiten van elk (verder)gebruik van het Platform en de Dienst, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, indien daar gegronde redenen voor bestaan.D aarvan is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake indien:
(a) de Gebruiker op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
(b) de Gebruiker inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden;
(c) HomeZero een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat de Gebruiker zich schuldig maakt aan fraude, oplichting, valsheid in geschrifte en/of andere strafbare feiten en Gebruiker niet kan aantonen dat daarvan geen sprake is;
(d) het Bedrijf een review plaatst over een opdracht die door het Bedrijf zelf is uitgevoerd of indien het Bedrijf zich anderszins valselijk voordoet als een Opdrachtgever op het Platform;
(e) de Gebruiker via de Dienst commerciële of andere berichten verstuurt meteen, naar redelijkerwijs kan worden aangenomen, ander doel dan de bedoeling is van het Platform;
(f) de Opdrachtgever in strijd handelt met de toepasselijke wet- en regelgeving;
(g) het Bedrijf de betaling van de Leadprijs op enige wijze tracht te omzeilen;
(h) de Gebruiker medewerkers van HomeZero of andere Gebruikers onheus bejegent d.m.v. smadelijk, lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik.
6.8 HomeZero is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede (dus niet uitsluitend) verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan HomeZero gebruikt maakt, hacks en internet storingen. Dit beding ontneemt consumenten echter geenszins het recht de door HomeZero toegezegde prestaties op te eisen.
6.9 Het Platform bevat verwijzingen naar de websites van derden. HomeZero heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.
6.10 HomeZero spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies van gegevens en enige vorm van onrechtmatig gebruik.

7 Reviews

7.1 Een Opdracht gever heeft de mogelijkheid om een review toe te voegen aan het Profiel van het Bedrijf met wie hij contact heeft gehad over uit te voeren werkzaamheden. In de review worden de aldaar gevraagde gegevens door de Opdrachtgever verstrekt.
7.2 De inhoud van een review wordt bepaald door de Opdrachtgever. HomeZero heeft daar geen invloed op en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van reviews. HomeZero is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de inhoud van een review (met dien verstande dat dit beding HomeZero ten opzichte van consumenten niet geheel of ten dele van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding bevrijdt).
7.3 HomeZero is te allen tijde gerechtigd een review te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend, toe overgaan indien naar aanleiding van eenmelding blijkt dat de review onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is, dan wel anderszins niet voldoet aan de normen van het Platform.
7.4 Een review dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:
(a)  een review mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;
(b)  een review mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een Bedrijf;
(c)  een review mag geen links en/of scripts bevatten; en
(d)  een review dient te zijn toegevoegd door de Opdrachtgever en dient betrekking te hebben op het Bedrijf van wie de Opdrachtgever een Reactie heeft gekregen en/of waarmee de Opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten.

8 Tarieven en betaling

8.1 De hoogte van de Leadprijs is afhankelijk van de inhoud van de gevraagde werkzaamheden en de wijze waarop de Reactie wordt verzonden en kan van tijd tot tijd wijzigen. De hoogte van de Leadprijs wordt door HomeZero aan het Bedrijf gecommuniceerd voordat via het Platform een Reactie wordt verstuurd die een Leadprijs kan opleveren. Door een Reactie te verzenden stemt het Bedrijf ermee in om de gecommuniceerde Leadprijs te betalen indien het Bedrijf een Lead ontvangt naar aanleiding van de Reactie.
8.2 HomeZero kan, maar is onder geen enkele omstandigheid verplicht om, aan het Bedrijf Credits ter beschikking stellen.
8.3 Credits kunnen uitsluitend gebruikt worden voor de betaling van de Leadprijs voor nieuwe opdrachten op het Platform. Credits zijn geldig voor de duur van 1 (een) jaar, tenzij anders overeengekomen. Bij het einde van de Overeenkomst, op welke grond dan ook, komen alle Credits te vervallen. Credits worden niet in geld uitgekeerd.
8.4 Alle door HomeZero vermelde prijzen en tarieven luiden in euro's (€) en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
8.5 HomeZero is te allen tijde gerechtigd haar tarieven of haar tariefstructuur aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde wijzigingenvoor de maandelijkse en anderszins periodiek verschuldigde bedragen en wijzigingen aan de tariefstructuur 1 (één) maand na bekendmaking daarvan in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via het Platform. Indien de Gebruiker niet akkoord wenst te gaan met de in dit artikel bedoelde wijziging en hij onder deze Algemene Voorwaarden niet al het recht heeft om de Overeenkomst op te zeggen, dan heeft hij gedurende 14 (veertien) dagen voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt, de mogelijkheid om zijn Overeenkomst met HomeZero op te zeggen. Het voorgaande geldt niet voor de Leadprijs. Deze kan te allen tijde en zonder nadere aankondiging door HomeZero gewijzigd worden.
8.6 HomeZero is daarnaast gerechtigd om jaarlijks haar prijzen en tarieven aan te passen conform de bij het CBS geldende indexeringscijfer zoals dat wordt gepubliceerd op http://www.cbs.nl/ of op een opvolgende website. Aanpassing zal geschieden door middel van een kennisgeving op de website ten minste 1 (één)maand voor de datum van de tariefwijziging. In dit geval bestaat het recht om op te zeggen als bedoeld in voornoemd artikellid niet.
8.7 Indien de vervaldatum niet anders is overeengekomen in de Overeenkomst met het Bedrijf, zal de Leadprijs door HomeZero in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin het Bedrijf de Lead heeft ontvangen, of eerder, als het Bedrijf de kredietlimiet op zijn Account heeft overschreden. HomeZero zal in het Account van het Bedrijf een overzicht geven van de verschuldigde Leadprijzen ende beschikbare Credits. De Leadprijs zal onmiddellijk in rekening worden gebracht wanneer de factuur beschikbaar komt.
8.8 Indien het Bedrijf zijn bankgegevens aan HomeZero heeft verstrekt, machtigt hij HomeZero om de voor het gebruik van de Diensten verschuldigde vergoeding via automatische incasso te incasseren. Indien HomeZero op het Platform andere betaalmethoden aanbiedt, kan ook op die wijze worden betaald. De verschuldigde bedragen worden onmiddellijk in rekening gebracht. Bij stornering, bijvoorbeeld bij onvoldoende saldo, is HomeZero gerechtigd extra administratiekosten inrekening te brengen.
8.9 In geval van een mislukte incasso via de door het Bedrijf verstrekte rekeninggegevens, of in geval van voortijdige intrekking van de incassomachtiging zonder dat er een andere incassomethode is verstrekt, of in het algemeen in geval van niet-betaling van de verschuldigde vergoeding, heeft HomeZero het recht om toegang van het Bedrijf tot zijn Account te blokkeren totdat de verschuldigde vergoeding volledig is betaald. HomeZero informeert het Bedrijf over de voorgenomen blokkering met opgave van redenen op het moment dat deblokkering van kracht wordt. Het staat het Bedrijf vrij de feiten en omstandigheden van de blokkering op te helderen. HomeZero heft de blokkering onmiddellijk op na ontvangst van het achterstallige bedrag. In geval van wanbetaling heeft HomeZero het recht om aanmaningen te sturen en op openstaande bedragen worden de wettelijke handelsrentes toegepast.
8.10 Indien het Bedrijf na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan HomeZero de vordering ter incasso uit handen geven. Het Bedrijf is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke (handels)rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, meteen minimumbedrag van EUR 100,- (honderd euro).
8.11 Alle betalingen door het Bedrijf aan HomeZero worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van HomeZero, ongeacht enige andere aanduiding door het Bedrijf.
8.12 Enig beroep door het Bedrijf op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

9 Intellectueel eigendom

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Platform behoren bij uitsluiting toe aan HomeZero en/of haar licentiegevers, met uitzondering van het materiaal dat door Gebruikers zelf is aangeleverd.
9.2 Gebruikers geven HomeZero onherroepelijke toestemming deze inhoud zonder vergoeding te publiceren, aanpassingen te maken en er commercieel gebruik van te maken.
9.3 Gebruikers geven toestemming dat door hun geplaatste inhoud door andere gebruikers en bezoekers geraadpleegd mag worden en kopieën gemaakt mogen worden voor eigen gebruik dezer gebruikers of bezoekers.
9.4 Gebruikers garanderen dat ze bevoegd zijn voorgaande toestemming te verlenen en dat bij publicatie van de inhoud de benodigde toestemming van derden is verkregen.
9.5 Gebruikers vrijwaren HomeZero voor alle schade en kosten in geval van derden als de door gebruiker geplaatste inhoud inbreuk maakt op (intellectuele)eigendomsrechten van derden of op welke andere manier onrechtmatig is jegens derden derden (met dien verstande dat dit beding: (i) HomeZero ten opzichte van consumenten niet geheel of ten dele van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding bevrijdt en (ii) consumenten niet verplicht om schade die HomeZero of een persoon of zaak waarvoor HomeZero aansprakelijk is aan derden toebrengt in hun verhouding tot HomeZero voor een groter deel te dragen dan waartoe zij volgens de wet verplicht zouden zijn).
9.6 Het is Gebruikers niet toegestaan het Platform of enige inhoud daarvan onder schriftelijke toestemming van HomeZero, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken.
9.7 Gebruikers garanderen dat de door hen op het Platform geplaatste informatie geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. Gebruikers vrijwaren HomeZero volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met de door hen geplaatste informatie op het Platform, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden (met dien verstande dat dit beding: (i) HomeZero ten opzichte van consumenten niet geheel of ten dele van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding bevrijdt en (ii) consumenten niet verplicht om schade die HomeZero of een persoon of zaak waarvoor HomeZero aansprakelijk is aan derden toebrengt in hun verhouding tot HomeZero voor een groter deel te dragen dan waartoe zij volgens de wet verplicht zouden zijn).

10 Privacy

10.1 HomeZero verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en opvolgende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Zie verder het Privacy Beleid van HomeZero.
10.2 Door HomeZero te gebruiken en een Account aan te maken geeft Gebruiker toestemming voor verwerking van die gegevens zoals benoemd in de PrivacyVerklaring.
10.3 Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van het Platform door Gebruikers worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt –iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.
10.4  Indien een Gebruiker in strijd handelt met het in artikel 7.3 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een(persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van HomeZero om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen (met dien verstande dat op basis van dit beding geen onevenredig hoge boete aan consumenten zal worden opgelegd indien de consument zijn verbintenissen niet nakomt).

11 Account opheffen

11.1 Gebruikers kunnen hun persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen via de Account pagina. Mocht dit niet lukken, neem dan contact met ons op via email info@homezero.nl met de gebruikersnaam in de mail.
11.2 HomeZero streeft ernaar binnen twee weken reageren op verzoek inzage, correctie of verwijderen, en bij het laatste zullen we de persoonsgegevens zo snel mogelijk verwijderen. Tenzij de wet verplicht de betreffende gegevens te bewaren of er dringende redenen zijn om niet direct de gegevens te verwijderen. HomeZero zal over het verloop van een verzoek bericht sturen.
11.3 Door verwijdering van het Account wordt de Overeenkomst tussen partijen opgezegd.

12 Aansprakelijkheid

12.1 HomeZero is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van HomeZero. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Gebruiker redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van HomeZero te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van HomeZero wel aan de Dienst beantwoordt, alsmede redelijke kostenter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan. HomeZero is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van Gebruikers of derden, uit welke hoofde dan ook, door gebruik van (onderdelen) van het Platform en de Website.Tenzij wij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van HomeZero.
12.2 Iedere aansprakelijkheid van HomeZero voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is HomeZero niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van het Platform en/of de Diensten.
12.3 De totale aansprakelijkheid van HomeZero zal nimmer meer bedragen dan een bedrag van € 500,00 (vijfhonderd euro).
12.4 Een gebruiker die in strijd met deze Algemene Voorwaarden is aansprakelijk voor de daaruit voor HomeZero voortkomende schade.
12.5 Gebruikers vrijwaren HomeZero, de medewerkers en voor HomeZero werkzame derden tegen aanspraken dan derden, uit welke hoofde dan ook, door gebruik van(onderdelen) van het Platform en de Website derden (met dien verstande dat dit beding: (i) HomeZero ten opzichte van consumenten niet geheel of ten dele vaneen wettelijke verplichting tot schadevergoeding bevrijdt en (ii) consumenten niet verplicht om schade die HomeZero of een persoon of zaak waarvoor HomeZero aansprakelijk is aan derden toebrengt in hun verhouding tot HomeZero voor een groter deel te dragen dan waartoe zij volgens de wet verplicht zouden zijn).
12.6 De bovenstaande artikelleden gelden (slechts) ten aanzien van Gebruikers die geen consument zijn. Geen van de bepalingen van dit artikel bevrijdt HomeZero geheel of ten dele van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding ten opzichte van consumenten.

13 Geschillen

3.1 Op deze AlgemeneVoorwaarden, alle Overeenkomsten, ieder gebruik van het Platform en alle daarmee verband houdende geschillen (op welke grond dan ook) is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, een Overeenkomst en/of het gebruik van het Platform, op welke grond dan ook gebaseerd, worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Haarlem, Nederland. Indien de Gebruiker een consument is, heeft de Gebruiker vanaf het moment dat HomeZero zich schriftelijk jegens de Gebruiker op dit beding heeft beroepen een maand de tijd om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Deze Algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 12-09-2023 

Plan een workshop

Online, on-site of op ons unieke kantoor in Haarlem. 100% overtuigd in 30 min.

Contact

Download flyer

Een beknopt visueel overzicht van onze unieke proposities en open platform.

Flyer
Download
Flyer
HomeZeroTech gebruikt cookies